တောင်ကြီးမြို့တွင် Solar Water Heater များဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။

 

တောင်ကြီးမြို့ရှိ #စိုင်းရွက် ဆောက်လုပ်ရေးအရောင်းပစ္စညး်ဆိုင်တွင် Solar Water Heater များဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
 စိုင်းရွက် (ဆောက်လုပ်ရေးအရောင်းပစ္စည်းဆိုင်)
အနောက်မြို့ပတ်လမ်း၊ ရွှေတောင်ရပ်၊ တောင်ကြီးမြို့။
Ph: 081-2123939, 081-2122393, 09-49350031