ကလောမြို့တွင် Solar Water Heater များဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်

 

ကလောမြို့ရှိ #ဦးကြည်မြင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်တွင် Solar Water Heater များဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
ဦးကြည်မြင့် (လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်)
အမှတ် (၅)ရပ်ကွက်၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ကလောမြို့၊ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း။
Ph: (လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်) 09-2580304, 09-43089384
Ph: (ကုန်မာဆိုင်) 09-5280774, 09-2580884, 081-50204.